2014-10-21

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, zwanej dalej MBP,   w celu ich ponownego wykorzystywania

 

       I.            Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

·         udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

·         udostępniona na stronie internetowej 

·         przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.4), przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane.

 

    II.            Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

dla informacji publicznych udostępnianych w BIP lub udostępnianych przez MBP w sposób inny niż w BIP:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek można składać w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w tym terminie, podmiot zobowiązany zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

 III.            Zasady odpowiedzialności


MBP nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
MBP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez nas uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych.

 

 IV.            Opłaty

 

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego umieszczane przez MBP na stronie BIP i na stronie internetowej biblioteki jest bezpłatne. 

Przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków MBP  może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga dodatkowych kosztów lub czasu.

 

    V.            Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy

wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

 

  • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego, albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu MBP w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

·         Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

  • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:
    1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
    2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.