2014-07-23

Majątek

Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, stan na 31.12.2016 r.
  • Nieruchomości stanowiące część majątku Biblioteki
Nazwa obiektu: Budynek
Adres: Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3
Powierzchnia: 3.057,93 m2
Kubatura: 13.919,40 m3
Wartość księgowa [zł]: 6 391 409,63
 
Nazwa obiektu: Budynek
Adres: Bytom, ul. Hlonda 37
Powierzchnia: 659,8 m2
Kubatura: 3.603 m3
Wartość księgowa [zł]: 1 101 288,40
  • Środki trwałe
Księgozbiór    2 903 652,75
 
Wyposażenie budynków:
- sprzęt
- maszyny
- urządzenia
 
Wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących aktywa Biblioteki:
 
Środki trwałe    9 742 211,36
Wartości NiP       145 165,40
  • Informacje dodatkowe
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)    75,12
Przeciętne wynagrodzenie brutto               2.456,00                                  
Wynik finansowy (zysk/strata) - ZYSK   46.393,70