2017-07-24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko portiera

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego
z siedzibą w Bytomiu Plac Jana III Sobieskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko portiera.
 
I . Stanowisko pracy:
 
Portier – 3 etaty - zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
II. Warunki pracy:
 
Praca fizyczna wykonywana w siedzibie biblioteki lub na terenie jej placówki filialnej zgodnie z zakresem obowiązków. Praca polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia biblioteki i jej użytkowników. Praca przeważnie w pozycji siedzącej w ośmiogodzinnym systemie czasu pracy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy. Budynek, pomieszczenia pracy oraz toalety są przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu.
 
III. Główne obowiązki na stanowisku portiera:
 
1. rzeczowa, fachowa i życzliwa obsługa czytelników,
2. dbałość o wizerunek biblioteki,
3. wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń działów bibliotecznych,
4. utrzymywanie porządku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pilnowanego obiektu,
5. należyte zabezpieczenie i przechowywanie powierzonych przedmiotów i rzeczy,
6. organizowanie własnego warsztatu pracy,
 
IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 
1. wykształcenie zawodowe,
2. gotowość do pracy zmianowej(3 zmiany), także w soboty, niedziele i święta,
3. umiejętność obsługi monitoringu.
 
VI. Wymagania dodatkowe:
 
1. umiejętność oceny ryzyka związanego z zabezpieczeniem osób i mienia,
2. sprawność fizyczna,
3. praktyka na podobnym stanowisku,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. komunikatywność i kultura osobista.
 
VII. Wymagane dokumenty:
 
1. List motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru,
4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5. kserokopie świadectw lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
6. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności
(szkolenia, kursy),
7. oświadczenie wg załączonego wzoru o pełnej zdolności do czynności prawnych i
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.
 
VIII. Informacja o wynikach naboru
 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.
Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną
protokolarnie zniszczone.
 
IX. Określenie miejsca i terminu składania ofert.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 11 sierpnia 2017 r.
godz. 13.00. Koperty opatrzone informacją: ”Nabór na stanowisko portiera”
należy składać osobiście w kancelarii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu lub
przesłać na adres:
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu
Pl. Jana III Sobieskiego 3
41 – 902 Bytom
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów

Załączniki

  ogloszenie-portier-2017.pdf 254,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IIetap_postepowanie_portier.pdf 41,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygniecie.pdf 76,52 KB (pdf) szczegóły pobierz